Tin học lớp 6 - Bài 1: Chủ đề A - Máy tính và cộng đồng

Chủ đề A - Máy tính và cộng đồng bao gồm các nội dung: Thông tin - thu nhận và xử lý thông tin, Lưu trữ và trao đổi thông tin.

Đan Quỳnh