Chương trình giao lưu - nghệ thuật "Chạm tay vào quá khứ"

Chương trình giao lưu - nghệ thuật "Chạm tay vào quá khứ"

Kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương Văn hóa Việt Nam 1943, Ban Ca nhạc Đài Truyền hình TP.HCM thực hiện chương trình talkshow nghệ thuật "Chạm tay vào quá khứ" vào lúc 21g ngày 5/11/2023 trên kênh HTV9.
Vài nét về phẩm chất hài hước liên văn hóa của Bác Hồ

Vài nét về phẩm chất hài hước liên văn hóa của Bác Hồ

Hiện nay, hướng nghiên cứu liên văn hóa (intercultural) đang được mở rộng, khái quát, nâng cao thành Triết học liên văn hóa (The Intercultural Philosophy), tìm hiểu sự ảnh hưởng, tiếp biến, giao lưu giữa các nền văn hóa.
Chủ tịch Hồ Chí Minh và những tư tưởng “soi đường” về văn hóa

Chủ tịch Hồ Chí Minh và những tư tưởng “soi đường” về văn hóa

“Văn hóa soi đường cho sự phát triển và tiến bộ của xã hội” – Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định điều này ngay từ những ngày đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, tại các Hội nghị Văn hóa toàn quốc những năm 1946, 1948.
Một số quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa và nâng tầm văn hóa Việt Nam

Một số quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa và nâng tầm văn hóa Việt Nam

Hệ thống các quan điểm lý luận về văn hóa trong tư tưởng Hồ Chí Minh là kết tinh những giá trị văn hóa Đông và Tây, truyền thống và hiện đại, dân tộc và quốc tế; là nhân cách, bản lĩnh văn hóa của một nhà văn hóa kiệt xuất.
Khẳng định sứ mệnh “soi đường”: Mở ra trang sử mới

Khẳng định sứ mệnh “soi đường”: Mở ra trang sử mới

Sự ra đời của "Đề cương về văn hóa Việt Nam" (Đề cương) năm 1943 đã mở ra một trang sử mới cho văn hóa Việt Nam. Đề cương đã khẳng định vai trò sứ mệnh lịch sử đặc biệt của văn hóa, đó là "soi đường cho quốc dân đi".
Nhận thức văn hóa là nhận thức để phát triển

Nhận thức văn hóa là nhận thức để phát triển

Văn hóa tham gia vào mọi hoạt động của con người, giúp cho con người ngày càng sống “người hơn”. Điều này ai cũng thấy nhưng nhận thức về việc văn hóa tham gia như thế nào vào hoạt động xã hội hiệu quả hơn lại không phải bao giờ cũng được đặt ra đúng mức.
5 đơn vị mở màn Chung khảo Liên hoan ca múa nhạc “Văn hóa - Hội tụ - Bản sắc và phát triển”

5 đơn vị mở màn Chung khảo Liên hoan ca múa nhạc “Văn hóa - Hội tụ - Bản sắc và phát triển”

Kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về Văn hóa Việt Nam (1943-2023), Trung tâm văn hóa thành phố (Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội) tổ chức Chung khảo Liên hoan ca múa nhạc “Văn hóa - Hội tụ - Bản sắc và phát triển” Hà Nội năm 2023.
Giá trị mang tầm thời đại và sức sống bền vững của Đề cương về văn hóa Việt Nam

Giá trị mang tầm thời đại và sức sống bền vững của Đề cương về văn hóa Việt Nam

Tròn 80 năm ra đời, không chỉ mang sứ mệnh lịch sử vào thời điểm năm 1943, Đề cương về văn hóa Việt Nam còn có sức sống bền vững với những giá trị mang tầm thời đại, định hướng cho việc xây dựng nền văn hóa Việt Nam.
Trường tồn Đề cương về văn hóa Việt Nam

Trường tồn Đề cương về văn hóa Việt Nam

Bản Đề cương về văn hóa Việt Nam ra đời cách đây tròn 80 năm, một quãng thời gian không dài đối với lịch sử nghìn năm của dân tộc, nhưng đã trở nên một dấu mốc đáng nhớ của nhiều thế hệ tiếp nối nhau.
Đề cương về Văn hóa Việt Nam năm 1943 và việc xây dựng văn hóa, con người Việt Nam hiện nay

Đề cương về Văn hóa Việt Nam năm 1943 và việc xây dựng văn hóa, con người Việt Nam hiện nay

Cách đây 80 năm, trong tình thế nước sôi lửa bỏng của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, Ðề cương về Văn hóa Việt Nam đã ra đời, được xem như bản Cương lĩnh đầu tiên về văn hóa của Ðảng ta.
Sự anh minh và tầm nhìn chiến lược của Đảng ta trong Đề cương về Văn hóa Việt Nam

Sự anh minh và tầm nhìn chiến lược của Đảng ta trong Đề cương về Văn hóa Việt Nam

Điều khẳng định đầu tiên chúng tôi muốn đề cập, đó là ý nghĩa có tính lịch sử cách mạng của Đề cương về Văn hóa Việt Nam năm 1943 - Bản Tuyên ngôn văn hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam ngay khi chưa có chính quyền trong tay.
Tầm nhìn sâu rộng của Đảng trong Đề cương về Văn hóa Việt Nam

Tầm nhìn sâu rộng của Đảng trong Đề cương về Văn hóa Việt Nam

Nền văn hóa Việt Nam được vun đắp qua hàng nghìn năm lịch sử đã trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc; là nguồn lực to lớn góp phần tạo nên những thắng lợi vĩ đại trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta.
Hội báo Toàn quốc: Ngày hội của những người làm báo cả nước

Hội báo Toàn quốc: Ngày hội của những người làm báo cả nước

Hội Nhà báo Việt Nam và UBND TP Hà Nội chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Hội Báo toàn quốc 2023 với chủ đề "Đoàn kết - Chuyên nghiệp - Văn hóa - Sáng tạo".
Đề cương về văn hoá Việt Nam 1943 - Nền tảng lý luận và động lực phát triển văn hoá, con người Việt Nam

Đề cương về văn hoá Việt Nam 1943 - Nền tảng lý luận và động lực phát triển văn hoá, con người Việt Nam

Trải qua tiến trình lịch sử với rất nhiều biến động, các giá trị mang tính cương lĩnh của Đề cương về văn hóa Việt Nam 1943 vẫn giữ nguyên sức sống và có vai trò quan trọng đối sự nghiệp phát triển văn hóa, con người Việt Nam.
Từ Đề cương về văn hóa đến sự phát triển tư duy lý luận của Đảng về văn học nghệ thuật

Từ Đề cương về văn hóa đến sự phát triển tư duy lý luận của Đảng về văn học nghệ thuật

Những nội dung cốt lõi của Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943 đã trở thành nền tảng tư duy lý luận về văn học nghệ thuật của Đảng ta trong suốt 80 năm qua.
Khẩn trương xây dựng Chương trình tổng thể mục tiêu quốc gia về chấn hưng, phát triển văn hoá, xây dựng con người Việt Nam

Khẩn trương xây dựng Chương trình tổng thể mục tiêu quốc gia về chấn hưng, phát triển văn hoá, xây dựng con người Việt Nam

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần khẩn trương tổng kết các chương trình về phát triển văn hóa trước đây, đặc biệt là Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa giai đoạn 2016 - 2020.
Chương trình nghệ thuật đặc biệt Chào mừng 80 năm ra đời Đề cương Văn hóa Việt Nam

Chương trình nghệ thuật đặc biệt Chào mừng 80 năm ra đời Đề cương Văn hóa Việt Nam

Ngày 28/2/2023, chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 80 năm ra đời "Đề cương về văn hóa Việt Nam" (1943 - 2023) với chủ đề "Những dấu ấn lịch sử" đã diễn ra tại Nhà hát Lớn, Hà Nội.
Đề cương Văn hóa: 8 thập kỷ soi đường quốc dân đi

Đề cương Văn hóa: 8 thập kỷ soi đường quốc dân đi

Cách đây 80 năm, năm 1943, trong tình thế cấp bách của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, tại một ngôi làng thuộc An toàn khu của Trung ương Đảng nằm ven Thủ đô Hà Nội, bản Đề cương về Văn hóa Việt Nam do Tổng Bí thư Trường Chinh khởi thảo ra đời.
Thủ tướng: Nền văn hóa Việt Nam đã luôn và sẽ là sức mạnh trường tồn của dân tộc

Thủ tướng: Nền văn hóa Việt Nam đã luôn và sẽ là sức mạnh trường tồn của dân tộc

Tối 28/2, tại Nhà hát lớn Hà Nội, diễn ra Chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 80 năm ra đời "Đề cương về Văn hóa Việt Nam" với chủ đề "Đề cương văn hóa Việt Nam - Những dấu ấn lịch sử".
Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng 80 năm ra đời Đề cương về Văn hóa Việt Nam

Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng 80 năm ra đời Đề cương về Văn hóa Việt Nam

Tối ngày 28/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm 80 năm ra đời "Đề cương về Văn hóa Việt Nam". HTV trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Thủ tướng Chính phủ tại chương trình.
Đề cương về văn hóa Việt Nam - nền tảng tinh thần của quốc gia, dân tộc

Đề cương về văn hóa Việt Nam - nền tảng tinh thần của quốc gia, dân tộc

Cách đây tròn 80 năm, Đảng ta ban hành bản Đề cương về Văn hóa Việt Nam (1943 - 2023). Đây là văn kiện lịch sử có tầm vóc và ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi bản Đề cương đã vạch ra phương hướng phát triển cho nền văn hóa, văn học nghệ thuật quốc gia.
Khai mạc Triển lãm kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam

Khai mạc Triển lãm kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam

Triển lãm ảnh kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hoá Việt Nam khai mạc sáng tại Hà Nội, là một triển lãm đặc biệt, giới thiệu tới người xem 80 bức ảnh quý, được bố cục thành 2 phần. Các bức ảnh hầu hết là ảnh đen trắng được chụp và lưu trữ từ năm 1945 đến nay
Hiểu thêm về phân kỳ trong “Đề cương về văn hóa Việt Nam”

Hiểu thêm về phân kỳ trong “Đề cương về văn hóa Việt Nam”

Đề cương về văn hóa Việt Nam (năm 1943 của TƯ) ra đời vào lúc (như Nghị quyết Hội nghị Võng La tháng 2/1943 đã viết) cần có “một cuộc Đảng Đại hội hay một cuộc toàn thể Trung ương hội nghị phải họp để quyết định những vấn đề mới”.
Vận dụng đề cương về Văn hóa Việt Nam trong bối cảnh mới

Vận dụng đề cương về Văn hóa Việt Nam trong bối cảnh mới

Chỉ trong khoảng 1500 từ, bản "Đề cương văn hóa Việt Nam" do Tổng Bí thư Trường Chinh khởi thảo vào năm 1943 đã trình bày rất nổi bật quan điểm lý luận, thể hiện tầm nhìn xa, trông rộng của một Đảng cách mạng về văn hóa khi Đảng mới chỉ hơn 13 năm tuổi.
Khai mạc triển lãm kỷ niệm 80 năm Đề cương văn hóa Việt Nam

Khai mạc triển lãm kỷ niệm 80 năm Đề cương văn hóa Việt Nam

Hôm qua, Triển lãm ảnh Kỷ niệm 80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam (1943 - 2023) đã được khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Hà Nội.
80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam: Chăm lo xây dựng con người có nhân cách

80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam: Chăm lo xây dựng con người có nhân cách

‘Trong xây dựng văn hóa, trọng tâm là chăm lo xây dựng con người có nhân cách, lối sống tốt đẹp’.
Đề cương về văn hóa Việt Nam - Dự báo sáng suốt về tương lai của văn hóa Việt Nam

Đề cương về văn hóa Việt Nam - Dự báo sáng suốt về tương lai của văn hóa Việt Nam

Theo GS.TS Đinh Xuân Dũng - nguyên Phó Chù tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật TW, Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943 không chỉ có giá trị gắn với yêu cầu của thời kỳ 1943-1945, mà còn hàm chứa một nội dung rất sâu sắc.
Đề cương về văn hóa Việt Nam: Kiến tạo xây dựng nền văn hóa cách mạng và hiện đại

Đề cương về văn hóa Việt Nam: Kiến tạo xây dựng nền văn hóa cách mạng và hiện đại

Đề cương về văn hóa Việt Nam tiếp tục rọi sáng công cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong giai đoạn hiện nay.
Giá trị cốt lõi và ý nghĩa lịch sử, thời đại của Đề cương Văn hóa năm 1943

Giá trị cốt lõi và ý nghĩa lịch sử, thời đại của Đề cương Văn hóa năm 1943

80 năm qua, những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo – những giá trị cốt lõi của Đề cương văn hóa (1943)- Văn kiện mang tầm vóc cương lĩnh đầu tiên của Đảng về Văn hóa vẫn giữ nguyên giá trị, soi đường, định hướng cho tiến trình phát triển của văn hóa Việt Nam.
Hội thảo "80 năm đề cương về văn hóa Việt Nam - Khởi nguồn và động lực phát triển"

Hội thảo "80 năm đề cương về văn hóa Việt Nam - Khởi nguồn và động lực phát triển"

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Học Viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia "80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943-2023) - Khởi nguồn và động lực phát triển”.
Nhiều hoạt động kỷ niệm 80 năm Đề cương văn hóa Việt Nam

Nhiều hoạt động kỷ niệm 80 năm Đề cương văn hóa Việt Nam

Sáng 22/2/2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Họp báo giới thiệu các hoạt động kỷ niệm 80 năm “Đề cương về văn hóa Việt Nam” (1943 - 2023). Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức 5 hoạt động chính.
Lan tỏa giá trị của Đề cương về văn hóa Việt Nam

Lan tỏa giá trị của Đề cương về văn hóa Việt Nam

Sau 80 năm, những tư tưởng của “Đề cương về văn hóa Việt Nam” vẫn còn nguyên giá trị, góp phần định hướng cho sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
Kỷ niệm 80 năm “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” với nhiều hình thức đa dạng, lan tỏa sâu rộng

Kỷ niệm 80 năm “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” với nhiều hình thức đa dạng, lan tỏa sâu rộng

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” với các hình thức đa dạng, tiết kiệm, hiệu quả, có sức lan tỏa sâu rộng.
Việt Nam - Địa chỉ hấp dẫn về giao lưu văn hóa quốc tế

Việt Nam - Địa chỉ hấp dẫn về giao lưu văn hóa quốc tế

Cần chủ động, tích cực hội nhập quốc tế về văn hóa, xây dựng Việt Nam thành địa chỉ hấp dẫn về giao lưu văn hóa quốc tế. Tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại phù hợp với thực tiễn Việt Nam, từng bước đưa văn hóa Việt Nam đến với thế giới.
Xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh

Xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh

Xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh góp phần phát triển nền văn hóa của dân tộc.
Phát triển văn hóa, xây dựng con người trong sự nghiệp Đổi mới

Phát triển văn hóa, xây dựng con người trong sự nghiệp Đổi mới

Phát triển văn hóa, xây dựng con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự nghiệp Đổi mới.
Văn hóa soi đường cho quốc dân đi

Văn hóa soi đường cho quốc dân đi

Văn hóa là nền tảng tinh thần, động lực phát triển và soi đường cho quốc dân đi.
Xây dựng con người Việt Nam thời đại mới

Xây dựng con người Việt Nam thời đại mới

Để nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, cần tập trung xây dựng con người Việt Nam thời đại mới, gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa giá trị truyền thống và giá trị hiện đại.
Xây dựng văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

Xây dựng văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

Phát triển con người toàn diện và phát huy các giá trị văn hóa là yếu tố quan trọng để xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
Văn hóa là nguồn lực để phát triển KT-XH

Văn hóa là nguồn lực để phát triển KT-XH

Văn hóa là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực đột phá cho phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.