Khoa học tự nhiên - Lớp 6: Một số nguyên liệu, một số lương thực thực phẩm

Trong bài này, các em sẽ được biết về khái niệm một số nguyên liệu và một số lương thực thực phẩm trong đời sống hằng ngày.

Đài Truyền hình TP.HCM
Xem thêm