Vận dụng đề cương về Văn hóa Việt Nam trong bối cảnh mới

Chỉ trong khoảng 1500 từ, bản "Đề cương văn hóa Việt Nam" do Tổng Bí thư Trường Chinh khởi thảo vào năm 1943 đã trình bày rất nổi bật quan điểm lý luận, thể hiện tầm nhìn xa, trông rộng của một Đảng cách mạng về văn hóa khi Đảng mới chỉ hơn 13 năm tuổi.

Nguồn: Trung tâm Tin tức