Lan tỏa giá trị của Đề cương về văn hóa Việt Nam

Sau 80 năm, những tư tưởng của “Đề cương về văn hóa Việt Nam” vẫn còn nguyên giá trị, góp phần định hướng cho sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông thông tin về các hoạt động quan trọng kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam - Ảnh: VGP/Diệp Anh

Tiếp tục phát huy giá trị lịch sử, giá trị thực tiễn to lớn của Đề cương về văn hóa Việt Nam, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc ngày 24/11/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943-2023).

Tại buổi họp báo thông tin về các các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam ngày 22/2, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho biết, thông qua các hoạt động kỷ niệm, toàn Đảng, toàn dân đặc biệt là những người làm công tác văn hóa, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ cả nước thấm nhuần ý nghĩa lịch sử, ý nghĩa thời đại, những giá trị to lớn, sự trường tồn và tầm ảnh hưởng của Đề cương về Văn hóa Việt Nam năm 1943, khẳng định tầm nhìn của Đảng về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Sự kiện quan trọng trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam là Hội thảo khoa học cấp quốc gia 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943-2023)-Khởi nguồn và động lực phát triển. 

Hội thảo do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức vào 27/2 tại Trung tâm Hội nghị quốc tế (số 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội) dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 63 tỉnh, thành phố.

Hội thảo nhằm cung cấp cho các nhà quản lý, các nhà khoa học, những người thực hành văn hóa nghệ thuật và các tầng lớp nhân dân những hiểu biết về ý nghĩa lịch sử, ý nghĩa thời đại, những giá trị to lớn và tầm ảnh hưởng của Đề cương về văn hóa Việt Nam trong 80 năm qua.

Các cơ quan tham mưu, quản lý văn hóa và các nhà nghiên cứu văn hóa, các trí thức, văn nghệ sĩ, những người thực hành văn hóa trong cả nước sẽ tham dự nhằm làm rõ các giá trị của Đề cương về văn hóa Việt Nam; quá trình vận dụng, phát huy giá trị của Đề cương về văn hóa Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người hiện nay và trong tiến trình lịch sử; những thành tựu mà văn hóa Việt Nam đã đạt được dưới ánh sáng của bản Đề cương và đường lối văn hóa của Đảng.

Hội thảo cũng làm rõ các vấn đề cần bổ sung, hoàn thiện trong quá trình vận dụng giá trị của Đề cương trong thực tiễn xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm phát huy hiệu quả giá trị của văn kiện này vì mục tiêu phát triển văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Hội thảo gồm 02 phiên: Phiên 1-Giá trị lý luận và thực tiễn của Đề cương về văn hóa Việt Nam; Phiên 2-Văn hóa, con người Việt Nam-Nền tảng tinh thần, động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Dự kiến có 300 đại biểu tham dự trực tiếp, hội thảo có sự có mặt của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các ban, bộ, ngành, đoàn thể; đại diện lãnh đạo 63 tỉnh, thành; các viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo; các chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học; đại diện các cơ quan báo chí, truyền thông...

Ban Tổ chức nhận được hơn 150 tham luận, sẽ tuyển chọn những tham luận xuất sắc và phù hợp chủ đề của hội thảo đưa vào kỷ yếu.

Sau hội thảo, ngày 28/2 sẽ diễn ra Lễ kỷ niệm và Chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam tại Nhà hát Lớn Hà Nội với chủ đề: "Đề cương Văn hóa Việt Nam-Những dấu ấn Lịch sử". Chương trình sẽ được phát sóng trực tiếp trên sóng VTV1-Đài Truyền hình Việt Nam.

Tuần phim "Kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943-2023)" sẽ được tổ chức từ ngày 25/02 đến ngày 03/3 trong phạm vi cả nước. 

Lễ khai mạc Tuần phim được tổ chức trọng thể vào 19h30, ngày 25/02 tại Trung tâm Chiếu phim quốc gia với 02 bộ phim do nhà nước đặt hàng: Phim tài liệu: "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi" do Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất và Phim truyện: "Bình minh đỏ" do Hãng phim Hội Điện ảnh Việt Nam sản xuất.

Nhân dịp này còn có các hoạt động kỷ niệm 80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam: Chiếu phim tài liệu đặt hàng về 80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam vào tối 27/2 trên kênh VTV1. Thời lượng trên 40 phút giới thiệu khối lượng hình ảnh, tư liệu đồ sộ chuyển tải thông điệp ý nghĩa, tập trung làm rõ bối cảnh ra đời, ý nghĩa lịch sử và giá trị lý luận, thực tiễn của Đề cương về Văn hóa Việt Nam.

Triển lãm ảnh kỷ niệm 80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam được tổ chức trong hai ngày 27 và 28/2 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế và Trung tâm Hội nghị Quốc tế.

Chính phủ