Xây dựng văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

Phát triển con người toàn diện và phát huy các giá trị văn hóa là yếu tố quan trọng để xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Đài Truyền hình TP.HCM