Xây dựng con người Việt Nam thời đại mới

Để nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, cần tập trung xây dựng con người Việt Nam thời đại mới, gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa giá trị truyền thống và giá trị hiện đại.

Đài Truyền hình TP.HCM