Đề cương Văn hoá Việt Nam 1943 - một di sản văn hoá quý báu

Đề cương Văn hoá Việt Nam 1943 - một di sản văn hoá quý báu

Đúng 80 năm về trước, tháng 2/1943, Đề cương Văn hoá Việt Nam - văn kiện chính thức đầu tiên về công tác văn hoá, văn nghệ do Tổng Bí thư Trường Chinh soạn thảo được thông qua tại Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng.
Hội thảo 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam sẽ kết nối với 63 điểm cầu

Hội thảo 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam sẽ kết nối với 63 điểm cầu

Hội thảo khoa học cấp quốc gia “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943 - 2023): Khởi nguồn và động lực phát triển” diễn ra ngày 27/2 tại Hà Nội và sẽ được kết nối tới 63 điểm cầu ở trụ sở tỉnh, thành ủy hoặc UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW.
Đề cương văn hóa Việt Nam 1943

Đề cương văn hóa Việt Nam 1943

Đề cương văn hoá đã vạch ra phương hướng đấu tranh đúng đắn chống thực dân, phát xít, xây dựng đường lối văn hoá mới của Đảng, tập hợp các nhà văn hoá, trí thức để tham gia sự nghiệp giải phóng dân tộc.
Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943: Ngọn cờ tập hợp trí thức tham gia cách mạng

Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943: Ngọn cờ tập hợp trí thức tham gia cách mạng

Có một câu hỏi đặt ra là, vì sao cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 có sức lôi cuốn nhiều trí thức, các nhà hoạt động xã hội có xu hướng chính trị khác với Đảng Cộng sản đến với cuộc cách mạng do Đảng lãnh đạo như vậy?
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc

HTV trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Ra sức xây dựng, giữ gìn và phát huy những giá trị đặc sắc của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”:
Tuần phim "Kỷ niệm 80 năm đề cương về văn hóa Việt Nam"

Tuần phim "Kỷ niệm 80 năm đề cương về văn hóa Việt Nam"

Tuần phim chào mừng "Kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam" là hoạt động kỷ niệm trên toàn quốc, đặc biệt là những người làm công tác văn hóa, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ cả nước phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam.