Khai mạc triển lãm kỷ niệm 80 năm Đề cương văn hóa Việt Nam

Hôm qua, Triển lãm ảnh Kỷ niệm 80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam (1943 - 2023) đã được khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Hà Nội.

Nguồn: Trung tâm Tin tức