Vài nét về phẩm chất hài hước liên văn hóa của Bác Hồ

Vài nét về phẩm chất hài hước liên văn hóa của Bác Hồ

Hiện nay, hướng nghiên cứu liên văn hóa (intercultural) đang được mở rộng, khái quát, nâng cao thành Triết học liên văn hóa (The Intercultural Philosophy), tìm hiểu sự ảnh hưởng, tiếp biến, giao lưu giữa các nền văn hóa.
Trí tuệ sáng suốt - phẩm chất cơ bản của đảng cộng sản cầm quyền theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Trí tuệ sáng suốt - phẩm chất cơ bản của đảng cộng sản cầm quyền theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đảng cách mạng chân chính và xây dựng đảng cộng sản cầm quyền có tầm quan trọng đặc biệt đối với tiến trình cách mạng Việt Nam, kể từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo cách mạng.
Xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh

ể thực hiện có hiệu quả và thực chất chủ trương xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
Bộ đội Biên phòng TP.HCM tự giác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Bộ đội Biên phòng TP.HCM tự giác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(HTV) - Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên, được cấp ủy, chỉ huy các đơn vị trong lực lượng Bộ đội Biên phòng TP.HCM quan tâm.
Thế hệ trẻ phải luôn tự rèn luyện, tu dưỡng về mọi mặt

Thế hệ trẻ phải luôn tự rèn luyện, tu dưỡng về mọi mặt

Vận mệnh của quốc gia, dân tộc thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do thanh niên - những người có trách nhiệm thực hiện sứ mệnh lịch sử vẻ vang mà các thế hệ cha anh đã chuyển giao cho mình.
Học Bác trong tuyên truyền cho đồng bào miền núi

Học Bác trong tuyên truyền cho đồng bào miền núi

Hồ Chí Minh là người cộng sản Việt Nam đầu tiên truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào Việt Nam, đồng thời cũng là người trực tiếp tiến hành công tác tuyên truyền, giáo dục và huấn luyện cán bộ cho Đảng.
Công thương thịnh vượng thì nền kinh tế quốc dân thịnh vượng

Công thương thịnh vượng thì nền kinh tế quốc dân thịnh vượng

Trong 7 thập niên xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, có thể thấy, tư tưởng cũng như sự quan tâm, ghi nhận, đánh giá vị thế của ngành Công thương trong sự phát triển của nền kinh tế quốc dân trong bức thư ngày 13/10/1945 của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Vận dụng tư tưởng “chính trị sáng suốt” của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng Đảng hiện nay

Vận dụng tư tưởng “chính trị sáng suốt” của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng Đảng hiện nay

“Chính trị sáng suốt” trong di sản Hồ Chí Minh xét đến cùng chính nói đến cái hay, cái đẹp, và nói đến các giá trị bền vững của một nền chính trị hướng đến sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người.
Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về chủ nghĩa cá nhân, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân

Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về chủ nghĩa cá nhân, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân.
Quận 1: Ra mắt Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh

Quận 1: Ra mắt Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Quận 1 tổ chức lễ ra mắt Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh với chủ đề “Bác Hồ với công nhân và tổ chức công đoàn” chào mừng thành công Đại hội Công đoàn TPHCM lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về ý nghĩa thực tiễn của báo chí truyền thông

Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về ý nghĩa thực tiễn của báo chí truyền thông

Trên hành trình kéo dài suốt 30 năm bôn ba khắp năm châu bốn bể, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bắt đầu học làm báo và dùng những bài báo bằng tiếng Pháp đầu tiên của mình để tố cáo tội ác của chế độ thực dân.
Lễ trao giải thưởng Hồ Chí Minh đợt 1 giai đoạn 2021-2025

Lễ trao giải thưởng Hồ Chí Minh đợt 1 giai đoạn 2021-2025

Lễ trao giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đợt 1 giai đoạn 2021-2025, được truyền hình trực tiếp lúc 19g ngày 25/10/2023 trên kênh HTV1.
Tư tưởng Hồ Chí Minh và việc vận dụng, kế thừa trong xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam

Tư tưởng Hồ Chí Minh và việc vận dụng, kế thừa trong xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam

Tư tưởng pháp quyền ra đời rất sớm ở nước ta. Ngay từ đầu thế kỷ XX, Nguyễn Ái Quốc, sau này là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu rõ tư tưởng thượng tôn Hiến pháp và pháp luật.
Nêu cao vai trò, trách nhiệm Nhà nước, Quốc hội xây dựng văn hóa, con người Việt Nam

Nêu cao vai trò, trách nhiệm Nhà nước, Quốc hội xây dựng văn hóa, con người Việt Nam

Là cơ quan thực hiện quyền lập hiến, lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước, Quốc hội các thời kỳ luôn làm tốt việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh.
Tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và thực tiễn cho công tác dân vận hiện nay

Tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và thực tiễn cho công tác dân vận hiện nay

(HTV) - Tác phẩm “Dân vận” đã khẳng định vị trí xứng đáng trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh, với giá trị đặc biệt, thể hiện xuyên suốt tư tưởng “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”.
Chính sách “Chiêu hiền đãi sĩ” của Hồ Chí Minh và chế độ mới sau Cách mạng Tháng Tám

Chính sách “Chiêu hiền đãi sĩ” của Hồ Chí Minh và chế độ mới sau Cách mạng Tháng Tám

Cách mạng Tháng Tám và tư tưởng, tài năng, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có sức hút, sức tác động lạ kỳ. Nếu coi bản chất của cuộc cách mạng chân chính là văn hóa, thì việc thực hành văn hóa, nâng tầm văn hóa của cả dân tộc.
Những nét đặc sắc nổi bật trong phong cách ứng xử Hồ Chí Minh

Những nét đặc sắc nổi bật trong phong cách ứng xử Hồ Chí Minh

Phong cách ứng xử Hồ Chí Minh là một bộ phận quan trọng trong toàn bộ di sản vô giá mà Người để lại cho dân tộc ta; là hệ thống ứng xử xuyên suốt cuộc đời sự nghiệp cách mạng, thể hiện tầm vóc trí tuệ lớn lao, tình cảm sâu sắc của Người.
TP.HCM tổ chức cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

TP.HCM tổ chức cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Cuộc thi nhằm tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới tại TP.HCM.
Học, tự học và học suốt đời theo gương Bác Hồ!

Học, tự học và học suốt đời theo gương Bác Hồ!

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, học tập chính là một quá trình tiếp thu tri thức. Việc tự học suốt cuộc đời mỗi người là quan trọng, cần thiết và thường xuyên. Đây là cách tốt nhất để mỗi người làm giàu trí tuệ và nhân cách, để ngày càng tiến bộ…
Uy tín, hình ảnh người cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Uy tín, hình ảnh người cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh có vai trò, ý nghĩa đặc biệt quan trọng; trong đó, Người chú trọng, yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu về mọi mặt, thực hiện trách nhiệm nêu gương.
"Đảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài"

"Đảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài"

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Đảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài”, nên mỗi cán bộ, đảng viên phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về làm trong sạch bộ máy - giá trị hiện tại

Tư tưởng Hồ Chí Minh về làm trong sạch bộ máy - giá trị hiện tại

Làm trong sạch bộ máy là mối bận tâm hàng đầu của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong suốt một phần tư thế kỷ. Tư tưởng đó của Người vẫn nguyên giá trị đến ngày nay.
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về khuyến học, khuyến tài trong xây dựng xã hội học tập ở Việt Nam

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về khuyến học, khuyến tài trong xây dựng xã hội học tập ở Việt Nam

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến việc khuyến khích, động viên nhân dân học tập để nâng cao nhận thức và phụng sự cho sự phát triển đất nước.
Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người Thầy giáo vĩ đại của dân tộc Việt Nam

Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người Thầy giáo vĩ đại của dân tộc Việt Nam

Không chỉ là lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn là một người thầy vĩ đại, một nhân cách mẫu mực.
Chủ tịch Hồ Chí Minh và những tư tưởng “soi đường” về văn hóa

Chủ tịch Hồ Chí Minh và những tư tưởng “soi đường” về văn hóa

“Văn hóa soi đường cho sự phát triển và tiến bộ của xã hội” – Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định điều này ngay từ những ngày đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, tại các Hội nghị Văn hóa toàn quốc những năm 1946, 1948.
Một số quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa và nâng tầm văn hóa Việt Nam

Một số quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa và nâng tầm văn hóa Việt Nam

Hệ thống các quan điểm lý luận về văn hóa trong tư tưởng Hồ Chí Minh là kết tinh những giá trị văn hóa Đông và Tây, truyền thống và hiện đại, dân tộc và quốc tế; là nhân cách, bản lĩnh văn hóa của một nhà văn hóa kiệt xuất.
Học tập lý luận Mác - Lênin trong tác phẩm "Thường thức chính trị" của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Học tập lý luận Mác - Lênin trong tác phẩm "Thường thức chính trị" của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh không chỉ vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, mà còn làm phong phú thêm. Tác phẩm “Thường thức chính trị” của Người có ý nghĩa to lớn cho Đảng trong trong học tập lý luận Mác - Lênin.
Huyện Nhà Bè: Ra mắt “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” tại Khu dân cư Phước Kiển A

Huyện Nhà Bè: Ra mắt “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” tại Khu dân cư Phước Kiển A

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè đã phối hợp với Xã đoàn và Chi bộ 5 tổ chức chương trình ra mắt “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” tại Khu dân cư Phước Kiển A, ấp 5 (xã Phước Kiển), với chủ đề “Nhớ mãi ơn Người”.
Nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc

Nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc

Đây là Chương trình đang được trông chờ, kỳ vọng. Rất mong các đồng chí hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo yêu cầu để chương trình này trở thành một chương trình đúng theo nghĩa của Chương trình Khoa học và công nghệ đặc biệt cấp quốc gia.
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng nhà nước kiến tạo, phục vụ hiện nay

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng nhà nước kiến tạo, phục vụ hiện nay

Nói đến nhà nước kiến tạo, phục vụ là nói đến vai trò trung tâm của Nhà nước trong việc kiến tạo các đường lối, chủ trương, chính sách, tạo môi trường, điều kiện để mọi cá nhân, các tầng lớp nhân dân trong xã hội có thể phát huy năng lực, sức sáng tạo.
Triển lãm sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Triển lãm sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Hội Xuất bản Việt Nam lựa chọn chủ đề giới thiệu sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước giới thiệu đến bạn bè các nước để biểu thị cho sự phát triển tình hữu nghị đoàn kết quốc tế của Việt Nam trong khu vực và thế giới.
Tạo sự chuyển biến rõ nét trong học và làm theo Bác

Tạo sự chuyển biến rõ nét trong học và làm theo Bác

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đẩy mạnh thực hiện sâu rộng, hiệu quả việc học và làm theo Bác; tạo sự chuyển biến rõ nét hơn trong các tổ chức cơ sở đảng.
Ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Cung Văn hóa Lao động TP.HCM

Ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Cung Văn hóa Lao động TP.HCM

Liên đoàn Lao động TP.HCM tổ chức ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Cung Văn hóa Lao động TP.HCM. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM; Trần Thị Diệu Thúy, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.
Lời Bác dạy và bí quyết thành công của chuyên gia người Việt tại FAO

Lời Bác dạy và bí quyết thành công của chuyên gia người Việt tại FAO

Tiến sỹ Nguyễn Thị Lan Hương, chuyên gia kinh tế tại FAO, chia sẻ dù ở vai trò nào, bà cũng tận tụy, hết lòng cho công việc, góp phần "diệt giặc đói, diệt giặc dốt" như lời dạy của Hồ Chủ tịch.
Thư viện Hồ Chí Minh và Việt Nam: Nơi vun đắp quan hệ Việt Nam-Italy

Thư viện Hồ Chí Minh và Việt Nam: Nơi vun đắp quan hệ Việt Nam-Italy

Thư viện Hồ Chí Minh và Việt Nam tại Todi đang lên kế hoạch tổ chức một hội nghị kỷ niệm 50 năm quan hệ giữa Italy và Việt Nam, đặc biệt là những ký ức lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Học Bác dám nghĩ, dám làm

Học Bác dám nghĩ, dám làm

Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là tấm gương mẫu mực trong việc làm, ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.
Gắn việc học và làm theo Bác với các phong trào thi đua trong doanh nghiệp

Gắn việc học và làm theo Bác với các phong trào thi đua trong doanh nghiệp

Để tạo động lực thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, thời gian qua, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã quan tâm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Chủ tịch Hồ Chí Minh phát hiện, trọng dụng nhân tài - nhìn từ tấm gương GS.VS Trần Đại Nghĩa

Chủ tịch Hồ Chí Minh phát hiện, trọng dụng nhân tài - nhìn từ tấm gương GS.VS Trần Đại Nghĩa

Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương mẫu mực về phát hiện và trọng dụng người tài. Người đã cảm hóa, lôi cuốn, thuyết phục một số trí thức nổi tiếng cả về tài và đức, học vị cao, điều kiện làm việc rất tốt ở nước ngoài, nhưng vẫn tình nguyện trở về nước.
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Biểu tượng của tinh hoa và khí phách dân tộc Việt Nam

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Biểu tượng của tinh hoa và khí phách dân tộc Việt Nam

“Người là tượng trưng cho tinh hoa của dân tộc Việt Nam, cho ý chí kiên cường, bất khuất của nhân dân Việt Nam suốt bốn nghìn năm lịch sử. “Không có gì quý hơn độc lập tự do”.