Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên

Tại Hội nghị lần thứ 31 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI (mở rộng), các Ban tham mưu giúp việc Thành ủy TPHCM đã có báo cáo về các nhiệm vụ, công việc trọng tâm...

Có hơn 2.900 thiết chế không gian văn hóa Hồ Chí Minh

Báo cáo về tình hình thực hiện Kế hoạch 22 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về sắp xếp tổ chức Đảng, đảng viên và đội ngũ cán bộ chuyên trách tại các đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy giai đoạn 2020 - 2024, Thành ủy viên, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết cho biết, đến nay, Ban Tổ chức Thành ủy đã thực hiện đối với 8/13 đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy. Trong đó, đã chuyển 6/6 đảng bộ tổng công ty có dưới 500 đảng viên về trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TPHCM. Trong quá trình thực hiện, Ban Tổ chức Thành ủy đã đề xuất Thường trực Thành ủy về chủ trương chưa sắp xếp mà giữ nguyên như hiện nay đối với 7 đảng bộ tổng công ty, công ty trên 500 đảng viên và tham mưu thực hiện sắp xếp vào thời điểm phù hợp.

Về xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê cho biết, hiện TP có hơn 2.900 thiết chế không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Ban Tuyên giáo Thành ủy đã thành lập các đoàn chuyên môn khảo sát, đánh giá, giám sát việc triển khai việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh gắn với thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, các cơ sơ Đảng đã nhập cuộc tích cực. Không gian văn hóa Hồ Chí Minh được triển khai phong phú, có nơi triển khai rất hiệu quả, nhiều loại hình.

Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê cũng đề nghị mỗi đơn vị, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình để xem xét, chọn chất liệu để khung thiết kế cho phù hợp với từng tổ chức cơ sở Đảng, tránh dập khuôn hoặc làm quá đơn điệu; cần đánh giá mô hình nào phát huy tốt, thiết chế nào cần đầu tư…

Nâng cao hiệu quả của hệ thống chính trị


Đánh giá nhiệm vụ của các Ban tham mưu giúp việc Thành ủy TPHCM, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc ghi nhận và cho rằng các ý kiến phát biểu đều lấy nhân dân làm chủ thể để triển khai nhiệm vụ chính trị và phục vụ nhân dân ở nhiều phạm vi góc độ khác nhau. Đó vừa là kết quả, cũng là bài học kinh nghiệm và cần phát huy trong giai đoạn sắp tới.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc yêu cầu các cơ quan tham mưu giúp việc của Thành ủy TPHCM tiếp tục nghiên cứu, tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét và quyết định các cơ chế để vận hành thông suốt, đồng bộ, toàn diện, thống nhất về công tác xây dựng Đảng. Bên cạnh đó, cần gắn công tác xây dựng Đảng với xây dựng hệ thống chính trị, đảm bảo 10 nội dung về công tác xây dựng Đảng được triển khai chặt chẽ, đồng bộ và coi trọng như nhau. Đó là, xây dựng Đảng về chính trị; tư tưởng; đạo đức; đổi mới hoàn thiện tổ chức bộ máy; nâng cao hiệu quả của hệ thống chính trị; củng cố nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp nhất là người đứng đầu về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của đảng; thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa đảng với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng; kiên trì và kiên quyết trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng trong điều kiện mới.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc yêu cầu người đứng đầu cơ quan tham mưu giúp việc của Thành ủy TP phối hợp các Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng, cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai liên thông, tích hợp, lồng ghép nhiều nội dung, nhiều lĩnh vực để đạt kết quả tổng thể.

Đối với triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Phước Lộc đề nghị cần gắn liền với việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh và gắn liền với các phong trào thi đua của các ngành, các cấp. Bên cạnh đó, tuyên dương điển hình tiên tiến ở mỗi lĩnh vực công tác và mọi mặt của đời sống xã hội.

Theo đồng chí Nguyễn Phước Lộc, mỗi lĩnh vực công tác, các cấp ủy, tổ chức đảng, các ngành, các cấp phải liên thông trong nắm tình hình nhân dân gắn với dư luận xã hội, dự báo chính xác, kịp thời giải quyết hoặc đề xuất cấp thẩm quyền giải quyết kịp thời các kiến nghị của nhân dân.

Nghiên cứu các cơ chế để dự báo chính xác

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc nhận định trong quá trình phát triển sẽ có nhiều rủi ro, tác động không mong muốn đến phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM. Đó là thất nghiệp, lợi thế về lao động giá rẻ không còn phù hợp trong giai đoạn phát triển mới; các cú sốc về kinh tế; vấn đề di cư; di chuyển, dịch chuyển lao động, người lao động dễ tổn thương nhiều hơn; vấn đề thiên tai, cháy nổ, biến đổi khí hậu, dịch bệnh, chênh lệch giữa đô thị và nông thôn, khoảng cách giàu nghèo bị phân hóa… là những vấn đề ảnh hưởng đến chất lượng, bền vững của quá trình tăng trưởng. Trong quá trình hội nhập và độ mở kinh tế lớn vừa là cơ hội, cũng là thách thức có nhiều tác động cần phải dự báo. Vì những vấn đề này sẽ ảnh hưởng đến quá trình xây dựng khối đại đoàn kết của TPHCM; công tác dân vận, tuyên giáo của Đảng, công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Do vậy, đồng chí Nguyễn Phước Lộc yêu cầu các cơ quan tham mưu giúp việc của Thành ủy TPHCM tiếp tục nghiên cứu các cơ chế để dự báo chính xác, ngăn chặn kịp thời, xử lý hiệu quả những rủi ro có thể ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và TPHCM.

Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Phước Lộc yêu cầu Ban Dân vận Thành ủy TPHCM chủ trì, phối hợp Đảng đoàn của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các cấp ủy, tổ chức đảng đề xuất hoàn thiện ngày càng sâu sắc hơn các điều kiện thực tiễn đặc trưng, đặc thù của TPHCM về thực hiện nhóm thành tố “nhân dân làm chủ” gắn với thực hiện 2 nhóm thành tố “dân giám sát”, “dân thụ hưởng” trong phương châm dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, dân thụ hưởng.

Theo đồng chí Nguyễn Phước Lộc, sức mạnh của cả hệ thống chính trị gắn liền với sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân là rất to lớn. Để vận hành đồng bộ, toàn diện kết quả này, phải có cơ chế phối hợp đồng bộ giữa hoạt động của các cơ quan Nhà nước, các cơ quan của TP và các cơ quan của cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp trực thuộc Thành ủy TPHCM với khối MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của TPHCM. Từ đó, đồng chí Nguyễn Phước Lộc yêu cầu các cơ quan tham mưu giúp việc quan tâm đề xuất các cơ chế để triển khai đồng bộ, toàn diện với nhiều kết quả to lớn hơn.

Thành ủy TP.HCM