Sửa thuế thu nhập cá nhân: Cần tăng mức giảm trừ gia cảnh, giảm bậc thuế suất

Nội dung nhận được nhiều sự quan tâm của người dân là đề xuất giảm bậc tính thuế thu nhập cá nhân từ bảy bậc xuống năm bậc, cùng với việc xem xét nới rộng khoảng cách thu nhập trong các bậc thuế.

Nguồn: Trung tâm Tin tức