TP.HCM quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương

MINH NGỌC - VĨNH LỘC // TRUNG TÂM TIN TỨC HTV 31/10/2023, 16:21

(HTV) - Sáng 31/10, Thành ủy TP.HCM tổ chức Hội nghị quán triệt triển khai các văn bản mới của Trung ương. Hội nghị được trực tuyến đến 244 điểm cầu trong toàn Thành phố với hơn 12.000 ngàn cán bộ, Đảng viên tham gia.

Những vấn đề mới trong các văn bản của Trung ương rất phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Do đó, mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, Đảng viên phải nhận thức thật đầy đủ, sâu sắc nội dung các văn bản.

Tham dự điểm cầu chính có: Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải; Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Phan Nguyễn Như Khuê.

Tại Hội nghị, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê trình bày Quy định 100-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo nhà xuất bản và Quy định 101-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo cơ quan, báo chí. Theo đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, 2 quy định này tiếp tục thể hiện sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với việc đổi mới, nâng cao trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí, xuất bản phù hợp với đổi mới công tác cán bộ trong tình hình mới.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Phan Nguyễn Như Khuê

2 Quy định này có nhiều điểm mới, đáng chú ý về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục bổ nhiệm cũng như khen thưởng, kỷ luật cán bộ lãnh đạo cơ quan báo chí, xuất bản; được kỳ vọng sẽ khắc phục những hạn chế, bất cập của các quyết định cũ, đồng thời phù hợp với xu hướng phát triển của báo chí, xuất bản hiện đại.

Từ những văn bản mới của Trung ương, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê yêu cầu cấp ủy các nhà xuất bản cần đưa Quy định 100 vào trong sinh hoạt chi bộ định kỳ, qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, biên tập viên trong việc xuất bản, góp phần xây dựng thị trường xuất bản lành mạnh. Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê cũng yêu cầu các cơ quan báo chí cần quá triệt sâu, rộng Quy định 101 đến cán bộ, Đảng viên, biên tập viên, phóng viên; đồng thời yêu cầu và giám sát việc sử dụng mạng xã hội phải chính danh; cần thẩm tra, duyệt bài, khai thác mạng xã hội, quảng cáo phải chặt chẽ…

Liên quan đến nội dung trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê đề nghị các cơ quan tổ chức phải tiếp và cung cấp đầy đủ các thông tin khi báo chí cần. Đồng thời, các cơ quan báo chí cần quản lý chặt đội ngũ phóng viên, biên tập viên, đặt biệt là lực lượng cộng tác viên để lực lượng này hoạt động theo đúng quy định.

Tại Hội nghị, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Thái Thị Bích Liên đã giới thiệu những nội dung quan trọng, cốt lõi của Quy định số 114 về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nêu bật những điểm mới của Quy định số 114 so với Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Thái Thị Bích Liên

Theo đó, Quy định số 114-QĐ/TW gồm 5 Chương, 16 điều quy định về hành vi tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; trách nhiệm kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ và xử lý vi phạm. So với Quy định số 205 trước đây, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng trong Quy định số 114 đã được mở rộng hơn. Bên cạnh đó, Quy định số 114 cũng quy định 6 hành vi chạy chức, chạy quyền trên cơ sở kế thừa Quy định số 205, có bổ sung hành vi mới là: Chạy tuổi, thâm niên công tác, danh hiệu thi đua, khen thưởng, bằng cấp, phân công, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, chỉ định, điều động, luân chuyển, biệt phái, thăng quân hàm… nhằm mục đích đủ tiêu chuẩn, điều kiện, có được chức vụ, quyền lợi.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng nghe Thành ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM Lê Thị Hờ Rin quán triệt, triển khai Quy định số 117-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức Đảng, Đảng viên bị kỷ luật oan.

Thành ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM Lê Thị Hờ Rin

Đồng chí Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã quán triệt, triển khai Kết luận số 58-KL/TW của Bộ Chính trị về tổ chức và hoạt động của Hội Người cao tuổi Việt Nam,…

Kết luận tại Hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải cho rằng, các các quy định và kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư vừa được triển khai là rất cần thiết, những vấn đề mới được quy định phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Do đó, mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, Đảng viên phải nhận thức thật đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung của kết luận và quy định, nắm vững những tư tưởng chỉ đạo, những công việc phải làm, trên cơ sở đó có sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm, để gương mẫu, tự giác thực hiện và chỉ đạo, tổ chức thực hiện các quy định, kết luận trên mỗi cương vị công tác tại địa bàn, lĩnh vực phụ trách một cách hiệu quả.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải

Để cụ thể hóa tổ chức thực hiện tốt, đạt kết quả thiết thực các quy định, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Nguyễn Hồ Hải đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị tiếp tục nghiên cứu, nắm vững tư tưởng chỉ đạo tại các quy định, kết luận vừa được triển khai, gắn với các văn bản chỉ đạo của Thành ủy, có kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung quy định, hướng dẫn.

Đối với những vấn đề, nội dung có liên quan đến địa phương, cơ quan, đơn vị cần phải kịp thời cụ thể hóa, triển khai thực hiện đúng quy định, chặt chẽ, hiệu quả và sát với yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn; có kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định, kết luận…

Đối quy định số 114-QĐ/TW của Bộ Chính trị, đồng chí Nguyễn Hồ Hải yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu, tập thể cá nhân trong từng khâu công tác cán bộ phải tuân thủ các nguyên tắc, quy định, quy trình, quy chế của Đảng và pháp luật của Nhà nước; nêu cao sự gương mẫu, trong sáng, công tâm, khách quan, công khai, minh bạch và chặt chẽ trong thẩm quyền xem xét quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, chỉ định, giới thiệu ứng cử... nhằm tạo sự đồng tình trong hệ thống chính trị, trong dư luận, góp phần nâng cao chất lượng công tác cán bộ; Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy trình, quy chế về công tác cán bộ, đảm bảo đồng bộ, thống nhất với Quy định số 114 và các quy định mới của Trung ương về công tác cán bộ, đảm bảo chủ trương, nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, sát với tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Toàn cảnh Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương.

Bên cạnh đó, phải xây dựng kế hoạch và tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát; thực hiện cấp trên kiểm tra, giám sát cấp dưới và cấp dưới giám sát cấp trên; giám sát chéo giữa các cơ quan, tổ chức và giám sát của Nhân dân. Tăng cường công tác quản lý Đảng viên; khẩn trương hoàn thiện việc tổng rà soát, cập nhật, bổ sung hồ sơ cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức theo phân cấp quản lý. Đối với người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức Đảng và người làm công tác tham mưu về công tác cán bộ phải nắm vững, đầy đủ những nội dung cơ bản, những điểm mới, điểm cốt lõi của Quy định số 114 để tham mưu và tổ chức thực hiện nghiêm trong thực tiễn.

Riêng về Quy định số 117-QĐ/TW của Bộ Chính trị, đồng chí Nguyễn Hồ Hải cho rằng, đây là văn bản có tính pháp quy đầu tiên của Đảng, cụ thể hóa quan điểm Đảng viên, tổ chức Đảng bị kỷ luật oan được phục hồi quyền lợi bằng văn bản một cách chặt chẽ, hoàn chỉnh. Quy định này như là một lời nhắc nhở, cảnh báo tổ chức Đảng có thẩm quyền ra quyết định kỷ luật phải thận trọng, cân nhắc, trách nhiệm để không xảy ra oan sai phải xin lỗi. Do đó, đồng chí Nguyễn Hồ Hải đề nghị các cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu cần phải tạo sự thông suốt trong nhận thức để củng cố thêm lòng tin của Nhân dân vào Đảng, vào chế độ; tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định số 117 đến tập thể và cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức trong địa phương, cơ quan, đơn vị; mỗi cán bộ, đảng viên phải thường xuyên tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức trách nhiệm, thận trọng, khách quan để tránh những sai sót, tránh bị xử lý,...

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải đề nghị các cấp ủy, các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quán triệt nghiêm túc trong nội bộ, tuyên truyền sâu, rộng trong Nhân dân và tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả, có kết quả cụ thể, tích cực.

>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9

 

Ý kiến của bạn:
Bài liên quan
(HTV) - Một triển lãm về Doraemon sẽ diễn ra tại Hong Kong, Trung Quốc vào mùa hè này. Đây là chặng dừng chân đầu tiên trong khuôn khổ tour triển lãm thế giới về nhân vật hoạt hình này nhân dịp 90 năm ngày sinh của tác giả Fujiko F. Fujio.
(HTV) - Ngày 26/5, Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) ước tính số người thiệt mạng ước tính do lở đất tại Papua New Guinea lên hơn 670 người.
(HTV) - Ngày 25/5, thành viên Hamas bác bỏ thông tin rằng nhóm này sẽ sớm nối lại đàm phán ngừng bắn với Israel tại thủ đô Cairo của Ai Cập.
(HTV) - Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP.HCM - Saigon Co.op đã tổ chức khai mạc Lệ hội mận hậu và nông sản tỉnh Sơn La tại TP.HCM và Hà Nội.
(HTV) - Tập đoàn Bcons đã chính thức ra mắt trường liên cấp từ Tiểu học đến Trung học cơ sở B.SCHOOL tại tỉnh Bình Dương.
(HTV) - Liệu trí tuệ nhân tạo A.I. có thể dự đoán mùi nước hoa mà bạn thích? Công ty Scentronix có trụ sở tại Hà Lan vừa giới thiệu một chiếc máy có thể xác định mùi nước hoa riêng cho mỗi người.
(HTV) - Quận Phú Nhuận long trọng tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị và biểu dương tập thể, cá nhân điển hình "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".