Khoa học tự nhiên lớp 6 - Bài 1: Giới thiệu về KHTN và các lĩnh vực chủ yếu của KHTN

Các em học sinh lớp 6 sẽ tìm hiểu về thế nào là Khoa học tự nhiên và các lĩnh vực của Khoa học tự nhiên.

Đan Quỳnh