Đổi mới, hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất

Nghị quyết số 18 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao, đã được ban hành tại Hội nghị Trung ương 5 Khóa XIII.

Nguồn: Trung tâm Tin tức HTV