Văn học lớp 6 - Bài 5: Tóm tắt văn bản bằng sơ đồ nói và nghe

"Tóm tắt nội dung văn bản bằng sơ đồ" là nội dung của bài học Văn học lớp 6 ngày hôm nay.