Ra mắt sách "Liệu pháp âm nhạc - Lý thuyết và thực hành"

Trên thế giới, việc thực hành liệu pháp âm nhạc đã được áp dụng và phổ biến trong các cơ sở khám, chữa bệnh tâm thần. Còn tại nước ta, đây vẫn là một liệu pháp mới.

Nguồn: Trung tâm Tin tức