Nhiều hiện vật cổ lần đầu đến với công chúng

152 hiện vật được lựa chọn trưng bày, gồm cả mỹ thuật cổ và mỹ thuật hiện đại dược giới thiệu đến công chúng tại trưng bày chuyên đề "Những tác phẩm mỹ thuật trong sưu tập của Bảo tàng".

Nguồn: Trung tâm Tin tức