Lần đầu tiên áp dụng lương tối thiểu theo giờ

Kể từ ngày 1/7 tới, ngoài đề xuất mức tăng 6% với lương tối thiểu tháng, lần đầu tiên Bộ Lao động Thương binh và Xã hội áp dụng lương tối thiểu giờ, dao động từ 15.600 đồng tới 22.500 đồng. Tuy nhiên, mức đề xuất này được cho là quá thấp so với thực tế.

Nguồn: Trung tâm Tin tức HTV