Italia đề nghị đưa Opera vào danh sách di sản thế giới

Ủy ban UNESCO quốc gia của Italia vừa thông qua quyết định trình lên UNESCO để đưa nghệ thuật Opera vào danh sách di sản phi vật thể của nhân loại trong kỳ bình duyệt 2023.

Nguồn: Trung tâm Tin tức