Cuộc thi giới thiệu sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật vừa phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức cuộc thi giới thiệu sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh với chủ đề "Bác Hồ, niềm tin yêu qua từng trang sách 2022".

Nguồn: Trung tâm Tin tức