Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại TP.HCM

Xây dựng Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh được tổ chức thực hiện đồng bộ trong các loại hình tổ chức cơ sở đảng và cả hệ thống chính trị từ TP đến cơ sở, nhất là tại địa bàn dân cư nhằm nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và phát triển văn hóa, con người TP

 
 
 
Thành ủy TP.HCM