Xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh cùng tổ chức công đoàn vững mạnh

Cuốn sách "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, có nhiều bài viết giá trị, tổng kết lý luận về đường lối đổi mới của Đảng, và phát triển đất nước.

Nguồn: Trung tâm Tin tức