Chinh phục thực khách - Tập 1

Chinh phục thực khách - Tập 1

Fanny, Vũ Thịnh và những món ăn bất ổn

https://www.youtube.com/embed/w8vzS2AfA0o