Phụ nữ Quận 1: Học Bác từ những việc làm cụ thể, thiết thực

Hoạt động với phương châm Học Bác từ những việc làm cụ thể, thiết thực, Phụ nữ Quận 1 đã góp phần làm tốt công tác hòa giải ở khu dân cư, giáo dục, nâng cao nhận thức cho thế hệ trẻ, hội viên phụ nữ, đội ngũ cán bộ...

Nguồn: Trung tâm Tin tức