Phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ gắn với việc học Bác

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: "Văn hóa nghệ thuật là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy". Với Bác, văn hóa, nghệ thuật có vai trò, vị trí quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và phát triển đất nước toàn diện.

Nguồn: Trung tâm Tin tức