Nhiều ý tưởng hay tại Hội thảo về xây dựng Không gian văn hoá Hồ Chí Minh

Xây dựng Không gian văn hoá Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng trong việc quy hoạch phát triển các công trình văn hoá, các thiết chế văn hoá và bảo đảm hài hoà sự phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội.

Nguồn: Trung tâm Tin tức