Học tập và làm theo Tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn hiện nay

Quận 7 là một trong những địa phương đã có nhiều mô hình, giải pháp thiết thực để đưa việc thực hiện, học tập và làm theo gương Bác đi vào chiều sâu, chất lượng.

Nguồn: Trung tâm Tin tức