Học Bác từ những điều giản dị

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: "Mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp". Làm việc tốt từ những điều nhỏ nhưng mang lại ý nghĩa cho cộng đồng chính là cách thiết thực học tập và làm theo Bác.

Nguồn: Trung tâm Tin tức