Đoàn kết toàn dân tộc thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII

"Phát huy truyền thống Đại đoàn kết, huy động sức mạnh toàn dân tộc" là một nội dung quan trọng trong quyển sách "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa Xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa Xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Nguồn: Trung tâm Tin tức