Bỏ khung giá đất nhận được sự đồng thuận rất cao của người dân

Việc bỏ khung giá đất nhận được sự đồng thuận rất cao của người dân. Việc xây dựng bảng giá đất hàng năm cũng được nhiều ý kiến tán thành, một số ý kiến khác cũng đề nghị cân nhắc về chu kỳ ban hành bảng giá đất 5 năm để đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

Nguồn: Trung tâm Tin tức