Nhật ký Blouse trắng - Tập 6

Nhật ký Blouse trắng - Tập 6

Người duy trì sự sống cho bệnh nhân thận

https://www.youtube.com/embed/XW97_FG9eAY
Nhật ký Blouse trắng - Tập 5

Nhật ký Blouse trắng - Tập 5

Những mảnh ghép chân dung một nữ bác sĩ

https://www.youtube.com/embed/a-s8C3X9e14
Nhật ký Blouse trắng - Tập 4

Nhật ký Blouse trắng - Tập 4

Vị bác sĩ giữ lại đôi chân cho bệnh nhân

https://www.youtube.com/embed/ZK92ZVLlqxQ
Nhật ký Blouse trắng - Tập 3

Nhật ký Blouse trắng - Tập 3

Tiến Sĩ - bác sĩ Nguyễn Quảng Bắc

https://www.youtube.com/embed/cBUbuMUH9bw
Nhật ký Blouse trắng - Tập 2

Nhật ký Blouse trắng - Tập 2

Những thử thách tại lằn ranh sinh tử

https://www.youtube.com/embed/NM_RcPKlVJw
Nhật ký Blouse trắng - Tập 1

Nhật ký Blouse trắng - Tập 1

Vị cứu tinh cho các bệnh nhân đột quỵ là ai?

https://www.youtube.com/embed/Y__AwksjBY8
Giới thiệu "Nhật ký Blouse trắng"

Giới thiệu "Nhật ký Blouse trắng"

http://assets.htv.com.vn/Videos/SoCap/TVShow/trailerShow/25022022-NKBT.mp4