Nhật ký Blouse trắng - Điều dưỡng Nguyễn Thị Tuyến

Nhật ký Blouse trắng - Điều dưỡng Nguyễn Thị Tuyến

https://www.youtube.com/embed/B7E1svZOu2k
Nhật ký Blouse trắng - Tập 17

Nhật ký Blouse trắng - Tập 17

Bác sĩ Nguyễn Sơn Nam

https://www.youtube.com/embed/XC6hRlyZjBs
Nhật ký Blouse trắng - Tập 16

Nhật ký Blouse trắng - Tập 16

Bác sĩ Nguyễn Anh Phú

https://www.youtube.com/embed/NiHxAZzPInA
Nhật ký Blouse trắng - Tập 15

Nhật ký Blouse trắng - Tập 15

Bác sĩ Trần Ngọc Sơn

https://www.youtube.com/embed/RZXG0oSeIWo
Nhật ký Blouse trắng - Tập 14

Nhật ký Blouse trắng - Tập 14

PGS.TS.BS Hà Kim Trung

https://www.youtube.com/embed/qkUDSwhB8jo
Nhật ký Blouse trắng - Tập 13

Nhật ký Blouse trắng - Tập 13

BS Đỗ Kim Quế

https://www.youtube.com/embed/_0g3YemFD68
Nhật ký Blouse trắng - Tập 12

Nhật ký Blouse trắng - Tập 12

BS Dương Hải Minh

https://www.youtube.com/embed/EzCa1hdGB-o
Nhật ký Blouse trắng - Tập 11

Nhật ký Blouse trắng - Tập 11

https://www.youtube.com/embed/_gXXAJEyHrg
Nhật ký Blouse trắng - Tập 10

Nhật ký Blouse trắng - Tập 10

https://www.youtube.com/embed/JEs_VFa3JC4
Nhật ký Blouse trắng - Tập 9

Nhật ký Blouse trắng - Tập 9

Điều dưỡng - Cánh tay phải đắc lực của bác sĩ

https://www.youtube.com/embed/KMQ3i6_8Kls
Nhật ký Blouse trắng - Tập 8

Nhật ký Blouse trắng - Tập 8

Bác sĩ Quốc Thảo - Bệnh viện là ngôi nhà lớn của tôi

https://www.youtube.com/embed/ITPoVnWVnVc
Nhật ký Blouse trắng - Tập 7

Nhật ký Blouse trắng - Tập 7

24 giờ mỗi ngày và 26 năm với nghề bác sĩ

https://www.youtube.com/embed/hkezXXHZxJs