Bộ trưởng Công Thương: Đóng góp ý kiến cho Luật Đất đai (sửa đổi) là việc quan trọng

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị các đơn vị phát động công chức, viên chức, người lao động tích cực nghiên cứu, tham gia, đóng góp ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), nhất là ý kiến về các nội dung trọng tâm.

Ngày 20/2, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị lấy ý kiến về Luật Đất đai (sửa đổi) và triển khai các nghị định, nghị quyết của Chính phủ về việc sắp xếp tổ chức bộ máy tại Bộ.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho rằng: Đất đai là nguồn tài nguyên quý giá, là nguồn lực vô cùng to lớn để phát triển đất nước nhưng không phải là vô tận. Vì vậy, tăng cường công tác quản lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả sử dụng đất đai luôn là chủ trương lớn, quan trọng được lãnh đạo Đảng, Nhà nước quan tâm chỉ đạo thực hiện. 

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trình Quốc hội gồm 16 chương, 245 điều, trong đó giữ nguyên 28 điều; sửa đổi 184 điều; bổ sung mới 41 điều và bãi bỏ 8 điều.

Trong đó, 9 vấn đề trọng tâm cần lấy ý kiến gồm: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Phát triển quỹ đất; Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; Đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai; Cơ chế, chính sách tài chính, giá đất; Chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; Phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực; Hộ gia đình sử dụng đất.

Sau 10 năm thực hiện Luật Đất đai 2013, công tác quản lý đất đai đã có nhiều tiến bộ; việc tổ chức thực thi các quy định của pháp luật về đất đai được các cấp, ngành quan tâm, thực hiện có hiệu quả hơn; ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân cũng đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được cũng đã nảy sinh nhiều vấn đề trong công tác quản lý, sử dụng đất đai cần sớm được khắc phục.

Theo Bộ trưởng, Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) là đạo luật rất quan trọng, tác động trực tiếp đến mọi mặt của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh của đất nước nói chung và của từng bộ, ngành, địa phương nói riêng, đặc biệt là đối với ngành công thương bởi đất đai là tư liệu sản xuất đặc biệt, tham gia vào tất cả các lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong ngành và có thời gian sử dụng dài, hệ số sinh lời cao.

Tích cực tham gia đóng góp ý kiến về dự thảo Luật Đất đai

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị các đơn vị phát động công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị mình tích cực nghiên cứu, tham gia, đóng góp ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), nhất là ý kiến về các nội dung trọng tâm trong dự thảo Luật (theo yêu cầu tại Nghị quyết số 170/NQ-CP của Chính phủ) và các nội dung có liên quan đến phạm vi quản lý của ngành, góp phần tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi các quy định về đất đai trong lĩnh vực công thương. 

Bộ trưởng giao Vụ Pháp chế (Bộ Công Thương) là đơn vị chủ trì tổng hợp toàn bộ các ý kiến góp ý của các đại biểu, các ý kiến góp ý của các đơn vị, của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong ngành công thương để hoàn thiện Báo cáo kết quả lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) của Bộ Công Thương trình lãnh đạo Bộ phê duyệt và gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường theo kế hoạch.

Theo ông Đào Trung Chính, Cục trưởng Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất (Bộ Tài nguyên và Môi trường), đại diện ban soạn thảo, Bộ Công Thương là một trong các bộ triển khai lấy ý kiến của cán bộ, công chức, viên chức trong toàn bộ sớm nhất.

Sắp xếp, tổ chức bộ máy nhân sự hiệu quả

Cũng tại Hội nghị, Bộ Công Thương cho biết hiện đã và đang triển khai công tác sắp xếp tổ chức bộ máy của Bộ Công Thương theo Nghị định số 96/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương, Nghị định số 03/2023/NĐ-CP ngày 10/02/2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia và triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết số 20/NQ-CP về sắp xếp tổ chức bộ máy của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Theo đó, Bộ sẽ triển khai đồng thời việc tổ chức, sắp xếp lại bộ máy theo Nghị quyết số 20/NQ-CP và xây dựng phương án bố trí, sắp xếp nhân sự một cách hiệu quả nhất, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng cũng như nguyên tắc khách quan, minh bạch, từ đó tạo sự đồng thuận trong tập thể người lao động.

Làm tốt công tác tư tưởng với cán bộ

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị các đồng chí lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ cần khẩn trương tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền các nghị định, nghị quyết của Chính phủ về sắp xếp tổ chức bộ máy được triển khai tại hội nghị hôm nay.

Đặc biệt, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị cần làm tốt công tác tư tưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị, nhất là các đơn vị có sự thay đổi lớn về tổ chức bộ máy, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động để triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ và của Ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ về sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức, nhân sự.

Bộ trưởng cũng giao các đơn vị thuộc Bộ khẩn trương xây dựng và triển khai kế hoạch sắp xếp, luân chuyển, điều động cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý, hoàn thành trong tháng 3/2023, bảo đảm lựa chọn được những người có phẩm chất, năng lực để đảm nhận những vị trí công việc mới, đồng thời thực hiện 2 mục tiêu: Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và phòng, chống tham nhũng.

Sỹ Thành ( Theo Chính phủ)