Không gian cảm xúc - Mùa 2 - Tập 16

Không gian cảm xúc - Mùa 2 - Tập 16

Những câu chuyện cảm xúc qua từng câu hát

https://www.youtube.com/embed/R8V1cTYrci0
Không gian cảm xúc - Mùa 2 - Tập 15

Không gian cảm xúc - Mùa 2 - Tập 15

Những câu chuyện âm nhạc kết nối mạch cảm xúc

https://www.youtube.com/embed/vgZG5IMY8mY