Truyền hình số mặt đất

Trong năm 2017, HTV từng bước mở rộng mạng lưới ở khu vực Nam bộ. Cụ thể, tháng 3/2017, các kênh HTV7, HTV9 được phát sóng ở Đồng Tháp và Bình Thuận; tháng 7/2017 được phát sóng ở Tiền Giang. Tính đến 12/2017, 85% diện tích toàn miền Nam đã có tín hiệu truyền hình số mặt đất của HTV. Trong thời gian tới, HTV sẽ đẩy mạnh lộ trình số hóa, mở rộng phạm vi lan tỏa các kênh HTV.