Tạp Chí Giao Bóng ngày 6/2/2019

Tạp Chí Giao Bóng ngày 6/2/2019

http://assets.htv.com.vn/Videos/TheThao/03-02-2019/TCGB_06022019.mp4
Tạp Chí Giao Bóng ngày 16/1/2019

Tạp Chí Giao Bóng ngày 16/1/2019

http://assets.htv.com.vn/Videos/TheThao/21-01-2019/tcgb161.mp4
Tạp Chí Giao Bóng ngày 2/1/2019

Tạp Chí Giao Bóng ngày 2/1/2019

http://assets.htv.com.vn/Videos/TheThao/05-01-2019/gb0301.mp4
Tạp Chí Giao Bóng ngày 19/12/2018

Tạp Chí Giao Bóng ngày 19/12/2018

http://assets.htv.com.vn/Videos/TheThao/18-12-2018/TCGB_19122018.mp4
Tạp Chí Giao Bóng ngày 5/12/2018

Tạp Chí Giao Bóng ngày 5/12/2018

http://assets.htv.com.vn/Videos/TheThao/06-12-2018/tcgb_512.mp4
Tạp Chí Giao Bóng ngày 21/11/2018

Tạp Chí Giao Bóng ngày 21/11/2018

http://assets.htv.com.vn/Videos/TheThao/20-11-2018/TCGB_21112018.mp4
Tạp Chí Giao Bóng ngày 7/11/2018

Tạp Chí Giao Bóng ngày 7/11/2018

http://assets.htv.com.vn/Videos/TheThao/07-11-2018/tcgb711.mp4
Tạp Chí Giao Bóng ngày 17/10/2018

Tạp Chí Giao Bóng ngày 17/10/2018

http://assets.htv.com.vn/Videos/TheThao/17-10-2018/tcgb1710.mp4
Tạp Chí Giao Bóng ngày 19/9/2018

Tạp Chí Giao Bóng ngày 19/9/2018

http://assets.htv.com.vn/Videos/TheThao/19-09-2018/TCGB_19092018.mp4
Tạp Chí Giao Bóng ngày 5/9/2018

Tạp Chí Giao Bóng ngày 5/9/2018

http://assets.htv.com.vn/Videos/TheThao/10-09-2018/tcgb59.mp4
Tạp Chí Giao Bóng ngày 15/8/2018

Tạp Chí Giao Bóng ngày 15/8/2018

http://assets.htv.com.vn/Videos/TheThao/17-08-2018/tcgb.mp4
Tạp Chí Giao Bóng ngày 1/8/2018

Tạp Chí Giao Bóng ngày 1/8/2018

http://assets.htv.com.vn/Videos/TheThao/01-08-2018/tcgb_0108.mp4