Tạp Chí Giao Bóng ngày 17/6/2020

Tạp Chí Giao Bóng ngày 17/6/2020

http://assets.htv.com.vn/Videos/TheThao/17-06-2020/tcgb.mp4
Tạp Chí Giao Bóng ngày 3/6/2020

Tạp Chí Giao Bóng ngày 3/6/2020

http://assets.htv.com.vn/Videos/TheThao/02-06-2020/tcgb.mp4
Tạp Chí Giao Bóng ngày 20/5/2020

Tạp Chí Giao Bóng ngày 20/5/2020

http://assets.htv.com.vn/Videos/TheThao/18-05-2020/tcgb.mp4
Tạp Chí Giao Bóng ngày 6/5/2020

Tạp Chí Giao Bóng ngày 6/5/2020

http://assets.htv.com.vn/Videos/TheThao/06-05-2020/tcgb.mp4
Tạp Chí Giao Bóng ngày 15/4/2020

Tạp Chí Giao Bóng ngày 15/4/2020

http://assets.htv.com.vn/Videos/TheThao/15-04-2020/tcgb.mp4
Tạp Chí Giao Bóng ngày 1/4/2020

Tạp Chí Giao Bóng ngày 1/4/2020

http://assets.htv.com.vn/Videos/TheThao/01-04-2020/tcgb.mp4
Tạp Chí Giao Bóng ngày 18/3/2020

Tạp Chí Giao Bóng ngày 18/3/2020

http://assets.htv.com.vn/Videos/TheThao/19-03-2020/TCGB.mp4
Tạp Chí Giao Bóng ngày 4/3/2020

Tạp Chí Giao Bóng ngày 4/3/2020

http://assets.htv.com.vn/Videos/TheThao/04-03-2020/tcgb.mp4
Tạp Chí Giao Bóng ngày 19/2/2020

Tạp Chí Giao Bóng ngày 19/2/2020

http://assets.htv.com.vn/Videos/TheThao/18-02-2020/tcgb_29022020.mp4
Tạp Chí Giao Bóng ngày 5/2/2020

Tạp Chí Giao Bóng ngày 5/2/2020

http://assets.htv.com.vn/Videos/TheThao/05-02-2020/tcgb.mp4
Tạp Chí Giao Bóng ngày 1/1/2020

Tạp Chí Giao Bóng ngày 1/1/2020

http://assets.htv.com.vn/Videos/TheThao/02-01-2020/tcgb.mp4
Tạp Chí Giao Bóng ngày 18/12/2019

Tạp Chí Giao Bóng ngày 18/12/2019

http://assets.htv.com.vn/Videos/TheThao/18-12-2019/tcgb_18122019.mp4