HTV chuyển tấm lòng của đồng bào đến quỹ phòng chống COVID-19

Hơn 34 tỉ đồng đóng góp bằng nhiều hình thức, từ tấm lòng của đông đảo các tầng lớp nhân dân, khán giả truyền hình trong và ngoài nước đã được gửi đến quỹ phòng chống COVID-19.

Nguồn: Trung tâm Tin tức