Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh bằng các chương trình văn hóa nghệ thuật đặc trưng

Việc hình thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh không chỉ là việc quy hoạch và phát triển các công trình văn hóa, các thiết chế văn hóa mà còn là xây dựng các chương trình nghệ thuật mang tính tư tưởng, thẩm mỹ, phong phú, hấp dẫn, đặc sắc.

 
Sỹ Thành ( Theo Chính phủ)