Xây dựng hình ảnh người đảng viên, công chức, viên chức có tác phong chuẩn mực trong công việc và đời sống

Việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh đã trở thành niềm tự hào, trở thành trách nhiệm lớn lao của mỗi đảng viên. Các đơn vị đã đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án nhằm tạo không gian môi trường văn hóa lành mạnh.

 
Thành ủy TP.HCM