Thách là chơi - Tập 1

Thách là chơi - Tập 1

Nguyễn Duy Minh gây bất ngờ với thử thách không tưởng

https://www.youtube.com/embed/vgE3YQxQeek