Má ơi, hổng ấy mình thôi giận nữa, mình về nhà nhen má!

Má ơi, hổng ấy mình thôi giận nữa, mình về nhà nhen má!

Chung sức chung lòng

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/TVShow/Highlight/CSCL/docthoai.mp4
Tiếng hát rót vào tim "Em đi trên cỏ non"

Tiếng hát rót vào tim "Em đi trên cỏ non"

Chung sức chung lòng

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/TVShow/Highlight/CSCL/emditrenconon.mp4
Ba kéo tay con gái hỏi: Nó có phải... trai rặt không?

Ba kéo tay con gái hỏi: Nó có phải... trai rặt không?

Chung sức chung lòng

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/TVShow/Highlight/CSCL/haihuoc.mp4