Thực hành văn hóa trong xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh

TP.HCM đang nỗ lực xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh nhằm khơi dậy khát vọng và sức sáng tạo, phát huy tối đa nhân tố con người để góp phần quan trọng vào sự phát triển thành phố, nâng cao chất lượng sống của nhân dân.

Xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh là cách làm sáng tạo của TPHCM trong đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.

Cơ sở mà thành phố lựa chọn chủ đề trên là xuất phát từ quan điểm chỉ đạo của Đảng, xác định rõ một trong những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để phát triển kinh tế - xã hội là phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam. Đây cũng là một trong các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025).

Trước đó, gợi ý cho việc chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có nhận xét: trong kháng chiến, TPHCM rất kiên cường, dũng cảm; trong hòa bình, thành phố có nhiều sáng kiến, sáng tạo; trong công cuộc đổi mới, TPHCM là thành phố đi đầu đổi mới, xứng đáng nhân dân anh hùng, thành đồng Tổ quốc; cho nên cần khơi gợi lại niềm tự hào đó và phải thấy rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của TPHCM để xác định những nhiệm vụ quan trọng hiện nay, xứng đáng với danh hiệu không nơi nào có được.

Từ quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư cho thấy, dù thành phố có tiềm năng tốt nhưng nếu không có con người có văn hóa, có tri thức, có trách nhiệm thì sẽ khó phát huy được tiềm năng.

Cụ thể hóa quan điểm chỉ đạo của Đảng, của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ TPHCM xác định các nhiệm vụ, giải pháp quan trọng xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị, đạo đức.

Trong đó có việc xây dựng thành phố thành Không gian văn hóa Hồ Chí Minh nhằm tạo “sự lan tỏa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho nét đẹp văn hóa, con người Hồ Chí Minh thấm sâu vào con người thành phố, là một nguồn sức mạnh đặc thù của con người của một thành phố được vinh dự mang tên Bác”.

Lựa chọn chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh” trong Không gian văn hóa Hồ Chí Minh là cần thiết để phát huy mọi nguồn lực của thành phố trong giai đoạn hiện nay.

Mỗi cán bộ, đảng viên có thể có nhiều cách tiếp cận, thực hành văn hóa nhưng chúng tôi bàn đến ba nội dung. Đó là thực hành văn hóa nêu gương; văn hóa tự phê bình và phê bình; văn hóa ứng xử. Thực hành văn hóa nêu gương phản ánh chân thực nhất, rõ nhất nhận thức, hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên; nêu gương từ chính bản thân mỗi cán bộ, đảng viên. “Cán bộ là gốc của mọi công việc” thì sự non kém về bản lĩnh chính trị, về tri thức của người cán bộ sẽ để lại hậu quả tai hại vô cùng.

Vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên phải tự rèn luyện mình cho xứng đáng với vị trí, vai trò. Thực hành văn hóa tự phê bình và phê bình là nguyên tắc sinh hoạt của Đảng. Ý nghĩa to lớn của thực hành văn hóa tự phê bình và phê bình là biết nhìn rõ cái gì tạo nên sức mạnh của mình, dám đấu tranh với chính thói tự cao, tự đại tồn tại trong con người chúng ta. Đây là cuộc đấu tranh nội tâm để hoàn thiện bản thân, đồng thời cũng thể hiện bản lĩnh của mỗi người cán bộ, đảng viên để hiểu chính mình, hoàn thiện mình, giúp đỡ yêu thương đồng chí, nhân dân.

Khi có khuyết điểm thì “kiên quyết sửa lỗi”, tức là phải rất nghiêm khắc với chính mình. Thực hành văn hóa ứng xử là trong cuộc sống hàng ngày, cán bộ, đảng viên phải tu dưỡng tư cách người cách mạng, thể hiện trong các mối quan hệ với nhân dân, với Đảng, với đồng nghiệp, với công việc, nhưng trước hết là xử thế với chính mình. Mình đối với mình phải “chính tâm tu thân”; chỉ có thể tự mình trở thành người tốt thì mới có thể xử sự tốt với đồng bào, đồng chí, đồng nghiệp.

Hiện nay, trước những khó khăn của cuộc sống khách quan, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 98 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM. Nghị quyết 98 có nhiều cơ chế, chính sách mới tạo điều kiện cho TPHCM khơi thông nguồn lực, tạo đà phát triển, khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh của thành phố để tương xứng với vị trí đầu tàu về kinh tế - xã hội của vùng Đông Nam bộ và cả nước. Thực hiện Nghị quyết 98 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM phải là những con người có văn hóa, năng động, sáng tạo và không có chỗ cho người thiếu nỗ lực.

Chủ thể xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh là người dân, cán bộ, đảng viên của thành phố mang tên Bác. Như lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh là “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, đòi hỏi đội ngũ cán bộ, đảng viên phải tiên phong thực hành văn hóa ngay tại đơn vị công tác.

Đây chính là Không gian văn hóa Hồ Chí Minh thu nhỏ, cho nên phải làm cho văn hóa thấm sâu vào từng cán bộ, đảng viên, thấm vào tổ chức, cơ quan, đơn vị, đoàn thể để trở thành niềm tin, lối sống, thành hành động, thực sự có hiệu quả hàng ngày.

Sỹ Thành ( Nguồn SGGP)