Thi đua, khen thưởng góp phần tạo ra động lực thúc đẩy các hoạt động cách mạng

Tại TP.HCM, qua thực tiễn các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều gương người tốt việc tốt, tạo khí thế mới cho việc thực hiện nhiệm vụ của địa phương, đơn vị.

Nguồn: Trung tâm Tin tức