Sự kết nối giữa cộng đồng và y tế trong phòng chống HIV/AIDS tại Việt Nam

Hiện Việt Nam đang hướng tới hoàn thành các mục tiêu "95-95-95" trong phòng chống HIV/AIDS. Bên cạnh nỗ lực của ngành y tế, nhiều tổ chức dựa vào cộng đồng (CPO) đã và đang hoàn thành tốt vai trò của mình trong việc hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS.

Nguồn: Trung tâm Tin tức