Ra sức học tập, nỗ lực phấn đấu và rèn luyện, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan đơn vị cần phát huy những kết quả đã đạt được trong những năm qua, tiếp tục đẩy mạnh học tập rèn luyện, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nguồn: Trung tâm Tin tức