Quyết tâm chấn hưng và xây dựng thành công một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Văn hóa là hồn cốt của dân tộc, nói lên bản sắc dân tộc, văn hóa còn thì dân tộc còn.

Nguồn: Trung tâm Tin tức