Phòng chống tham nhũng là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của Đảng và cả hệ thống chính trị

Công tác phát hiện và xử lý tham nhũng được chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, tạo bước đột phá trong công tác phòng, chống tham nhũng, khẳng định quyết tâm rất cao của Đảng, Nhà nước.

Nguồn: Trung tâm Tin tức