Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của Đảng viên trong xây dựng Đảng

Tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, Đảng viên giữ vai trò quan trong trong quá trình giữ vững, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng là một yêu cầu không thể thiếu để làm nên sự tồn tại và phát triển của tổ chức Đảng.

Nguồn: Trung tâm Tin tức